Формуляр и информация за участника
    С настоящото удостоверявам, че съм попълнил/а точно и вярно горепосочения формуляр за участие.