Формуляр и информация за участника
    С настоящото удостоверявам, че съм попълнил/а точно и вярно горепосочения формуляр за участие.

    **Предоставената информация е за нуждите на планираната/провеждащата се терапия, ще бъде унищожена след приключването и.